user_mobilelogo

 

Algemene voorwaarden Phil Aspers Allround DJ

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden en alle Overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt verstaan:
1. Onder “Phil Aspers Allround DJ": Phil Aspers, gevestigd te Weert en zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer 66125634.
2. Onder “Opdrachtgever” : de (rechts)persoon die Opdracht verleent aan Phil Aspers tot het engageren van artiesten en/of musici en/of het verhuren van apparatuur en/of het organiseren van een evenement of festiviteit.
3. Onder “Artiest” : de (beroeps)beoefenaar alleen of in groepsverband op het gebied van kunsten en amusement, die zich jegens Phil Aspers heeft verbonden een bepaalde artistieke prestatie te verrichten. Onder (beroeps)beoefenaar wordt verstaan een diskjockey en/of artiest en/of musicus en/of presentator, die tegen betaling deelneemt aan voorstellingen, concerten en/of uitvoeringen en/of degene die tegen betaling directe technische of artistieke bijstand verleent ten behoeve van de onder Artikel 1. onder 2. bedoelde evenementen of festiviteiten.
4. Onder “Opdracht” : de door de Opdrachtgever aan Phil Aspers verstrekte Opdracht welke, in de ruimste zin van het woord, betrekking heeft op het verzorgen van het muzikale arrangement en/of het leveren van aanvullende en/of andere diensten en/of goederen als omschreven in de Overeenkomst.
5. Onder “Overeenkomst” : de tussen Phil Aspers en Opdrachtgever tot stand gekomen Overeenkomst tot Opdracht.
6. Onder “Partijen” : alle betrokken partijen, te weten Phil Aspers en Opdrachtgever.
7. Onder “Meerwerk”, alle wijzigingen/aanvullingen in, op of voortvloeiende uit de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, waardoor Phil Aspers en/of de door haar ingeschakelde Toeleveranciers en/of Artiest meer dan wel gewijzigde werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken.
8. Onder “Zaken”, de door Phil Aspers voor het uitvoeren van de Opdracht gebruikte Zaken c.q. de ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht aan de Opdrachtgever verhuurde of anderszins in gebruik gegeven Zaken, zoals geluids-, beeld- en lichtapparatuur, bekabeling, verpakkingsmaterialen, decorstukken, podiumdelen e.d.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en Overeenkomsten met Phil Aspers.
2. Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door Phil Aspers schriftelijk zijn aanvaard.
3. Bij sommige Opdrachten zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. Deze zullen in dat geval bij de Overeenkomst verstrekt worden.
4. Deze voorwaarden worden door Phil Aspers bij de verstrekking van een offerte en bij de bevestiging van een Opdracht digitaal per e-mail verzonden aan Opdrachtgever. Deze voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen op www.philaspers.nl.
5. Indien en voor zover bij Overeenkomst is afgeweken van deze algemene voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.

 

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomsten en offertes

1. Alle offertes van Phil Aspers, zowel schriftelijk als mondeling, zijn steeds vrijblijvend en hebben een geldigheid die staat vermeld op de offerte.
2. Door ondertekening van de offerte gaat Opdrachtgever een Overeenkomst aan met Phil Aspers inzake de Opdracht genoemd in de offerte. Opdrachtgever en Phil Aspers hebben in deze Overeenkomst in ieder geval overeenstemming bereikt over: datum en tijdstippen Opdracht, vergoeding, locatie en overige dienstverlening.
3. Phil Aspers en Opdrachtgever zijn gebonden nadat Opdrachtgever de offerte inzake de Opdracht voorziet van handtekening en als zodanig aan Phil Aspers retourneert, per e-mail of per post.
4. Eventueel na ondertekening van de offerte te maken aanvullende of gewijzigde afspraken inzake de Opdracht zijn slechts van kracht indien deze door Phil Aspers en Opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Bij een eventuele annulering is de Overeenkomst definitief tot stand gekomen en zijn de in deze algemene voorwaarden genoemde annuleringsbepalingen van kracht.
6. Opdrachtgever en Phil Aspers erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid en het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.
7. Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de Overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend indien Partijen dit van tevoren schriftelijk zijn overeengekomen.
8. Beeldmateriaal (mondeling, telefonisch, via e-mail verstrekt of op de website vermeld) van Phil Aspers met betrekking tot alle offertes en de belangrijkste kenmerken van de Opdracht worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Phil Aspers garandeert echter niet dat alle offertes en producten volledig met het gegeven beeldmateriaal et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

Artikel 4. Uitvoering Overeenkomst

1. Phil Aspers zal elke Overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren.
2. Phil Aspers is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een Overeenkomst derden (externe leveranciers) in te schakelen. Hoewel deze derden zorgvuldig geselecteerd en gecontracteerd worden kan Phil Aspers niet aansprakelijk gesteld worden voor het handelen en nalaten van deze derden. Phil Aspers verplicht zich echter wel een probleem dat ontstaan is door handelen of nalaten van door Phil Aspers ingeschakelde derden naar beste kunnen op te lossen. Hiermee wordt o.a. het regelen van een gelijkwaardige vervanging van DJ/Artiest bij ziekte van de in de Overeenkomst beschreven Opdracht bedoeld.
3. Indien op verzoek van Opdrachtgever wordt afgeweken van hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen zullen de meerkosten daarvan aan Opdrachtgever worden doorberekend. Hiermee wordt o.a. verlenging van de Opdracht bedoeld.
4. Geringe afwijkingen in de uitvoering, ook in esthetische zin, geeft Opdrachtgever geen recht op korting op het de in Overeenkomst afgesproken vergoeding.

 

Artikel 5. Verantwoordelijkheden Opdrachtgever

1. Artiest is verplicht tijdig aanwezig te zijn, met alle Zaken die voor de Opdracht nodig zijn, tenzij schriftelijk van te voren is overeengekomen dat bepaalde voor de Opdracht benodigde Zaken door de Opdrachtgever zullen worden verstrekt.
2. Opdrachtgever verklaart, reeds door het aangaan van de Overeenkomst met Phil Aspers volledig bekend te zijn met de prestaties van de Artiest en, alsmede met de soort en/of de aard van de concreet overeengekomen Opdracht.
3. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden of vergunningen die benodigd zijn voor uitvoering van de met Phil Aspers in de Overeenkomst omschreven Opdracht. Opdrachtgever dient te voldoen aan alle (wettelijke) eisen en voorschriften.
4. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers van een krachtens een Overeenkomst door Phil Aspers uitgevoerde Opdracht.
5. Opdrachtgever zal Phil Aspers op de hoogte stellen van eventuele omleidingen, wegopbrekingen en/of -afsluitingen die de directe toegang tot de locatie van de Opdracht kunnen belemmeren. Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat aan deze eisen niet of onvoldoende wordt voldaan, kan nimmer leiden tot ontbinding van de Overeenkomst door de Opdrachtgever dan wel verhaal van enige schade op Phil Aspers.
6. Indien Artiest op weg naar de Opdracht oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal Opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. Opdrachtgever zal voor dit doel een bereikbaar telefoonnummer ter beschikking stellen. Artiest zal, voor zover redelijkerwijs mogelijk, onmiddellijk maatregelen nemen teneinde zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.
7. De Opdrachtgever garandeert het volgende:

a. In het geval van de uitvoering van een Opdracht in de open lucht een podium aanwezig is en dat dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan bijvoorbeeld betrokkenen en/of Zaken van de Artiest en/of Phil Aspers.

b. Er is op de locatie sprake van een deugdelijke stroomvoorziening (minimaal 2 vrije groepen van 220 volt / 16 ampère, tenzij anders schriftelijk overeengekomen). De stroomvoorziening mag niet meer dan 5 meter van de plaats van Opdracht verwijderd zijn en dient veilig en geaard te zijn. Elke schade als gevolg van een falende en/of ondeugdelijke stroomvoorziening zal door Opdrachtgever worden vergoed. Phil Aspers kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een ondeugdelijke en/of falende stroomvoorziening.

c. Indien voor laden/lossen een ontheffing nodig is, zal de Opdrachtgever hiervoor zorg dragen.

d. Indien de afstand tussen de laad/losplaats en de locatie van de Opdracht een langere afstand betreft dan 25 meter en/of indien de laadroute niet deugdelijk verhard is, dit tenminste 14 dagen voor datum Opdracht door Opdrachtgever aan Phil Aspers zal worden opgegeven, er zal dan extra sjouwhulp en/of andere voorzorgsmaatregelen door Phil Aspers worden verzorgd.

e. Tenminste 14 dagen voor datum Opdracht de eventuele aanwezigheid van drie of meer te overbruggen traptreden van maximaal 20 centimeter per traptrede tussen de laad/losplaats en het podium door Opdrachtgever aan Phil Aspers zijn doorgegeven.

f. Voor de Artiest is een parkeerplaats binnen een straal van 400 meter na het laden en lossen beschikbaar voor alle door Artiest gebruikte vervoersmiddelen, mits anders overeengekomen tussen Opdrachtgever en Phil Aspers.

g. Parkeerkosten en eventuele andere kosten (zoals voor overtocht op een boot) zijn voor rekening van de Opdrachtgever en zullen achteraf door Phil Aspers in rekening worden gebracht.

h. Indien er op de locatie zand, water, schuim, confetti of andere (vloei)stoffen gebruikt worden die schadelijk kunnen zijn voor Zaken, is Opdrachtgever verplicht ervoor zorg te dragen dat deze (vloei)stoffen niet in aanraking kunnen komen met Zaken. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van een podium en/of schermen en/of (drang)hekken.

i. Er sprake is van een toereikende verzekering voor de mogelijkerwijs uit de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende risico’s.

8. Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat aan de eisen, gesteld in Artikel 5 kunnen nimmer leiden tot ontbinding van de Overeenkomst door de Opdrachtgever dan wel verhaal van enige schade op Phil Aspers.
9. De Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat: a. Artiest tijdens de uitvoering per uur recht heeft op twee consumpties voor rekening van Opdrachtgever, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 6. Overlast

1. Phil Aspers is niet aansprakelijk voor het ontstaan van overlast of het overschrijden van maximum aantal decibel aan geluid.
2. Bij een eerste waarschuwing inzake overlast van omwonenden of de politie dient de Opdrachtgever direct de Artiest in te lichten ten einde passende maatregelen te treffen.
3. Phil Aspers is gerechtigd om bij waarschuwingen van omwonenden of de politie inzake overlast de Opdracht te annuleren of op te schorten.

 

Artikel 7. Prijzen en betalingen

1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte en/of het sluiten der Overeenkomst geldende prijzen.
2. Na het sluiten van de Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Phil Aspers, en dus schriftelijk overeengekomen door de Opdrachtgever en Phil Aspers, zal er een aanbetaling van 10% van het overeengekomen totaalbedrag gedaan dienen te worden door de Opdrachtgever aan Phil Aspers.
3. Phil Aspers verzendt na de uitvoering van de Opdracht digitaal een factuur aan Opdrachtgever voor 90% van de in de Overeenkomst overeengekomen vergoeding voor de Opdracht. Indien er meerkosten zijn gemaakt, zoals een verlenging van de Opdracht, anders dan schriftelijk overeengekomen in de Overeenkomst, zullen deze meerkosten in rekening worden gebracht.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders van te voren schriftelijk is overeengekomen, dient betaling door de Opdrachtgever te geschieden uiterlijk 14 (veertien) dagen na datum van het verzenden van de factuur zonder dat de Opdrachtgever het recht heeft op verrekening en/of opschorting.
5. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan is deze van rechtswege in verzuim. Phil Aspers heeft alsdan het recht om zonder nadere aankondiging van de Opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen.
6. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is de Opdrachtgever voor iedere maand over het aan Phil Aspers verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk de wettelijke rente verhoogd met een contractuele rente van 2% (twee procent) per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt. Daarnaast is de Opdrachtgever in dat geval aan Phil Aspers tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15% (vijftien procent) bedragen over het verschuldigde.
7. In het geval de Opdrachtgever in strijd handelt met dit artikel heeft Phil Aspers het recht diens verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten dan wel te annuleren.
8. In het geval er meer dan één Opdrachtgever partij bij de Overeenkomst is, is ieder der Opdrachtgevers jegens Phil Aspers hoofdelijk gebonden aan de Overeenkomst.

 

Artikel 8. Annuleringsbepalingen

1. Phil Aspers is gerechtigd de uitvoering van een Overeenkomst te annuleren bij ziekte, ongeval/letselschade, overlijden en/of overlijden van naasten. De reeds betaalde kosten (aanbetaling van 10% van het totaalbedrag) zullen door Phil Aspers terugbetaald worden aan de Opdrachtgever. Phil Aspers zal alles in zijn werk stellen om een gelijkwaardige vervanger te regelen voor de Opdracht, Phil Aspers is echter hiertoe niets verplicht.
2. Opdrachtgever is gerechtigd een Opdracht uit te stellen of te annuleren onder de volgende voorwaarden, waarbij Opdrachtgever verplicht is de door Phil Aspers gemaakte kosten in verband met Opdracht te vergoeden, alsmede het navolgende percentage van het in de Overeenkomst vermelde uitkoopbedrag:

1. In geval van uitstel of annulering tot uiterlijk 90 dagen voor de opdrachtdatum, 25% van de in de Overeenkomst overeengekomen vergoeding.
2. In geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen 90 dagen en 30 dagen voor de opdrachtdatum, 50% van de in de Overeenkomst overeengekomen vergoeding.
3. In geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen 30 dagen en 7 dagen voor de opdrachtdatum, 75% van de in de Overeenkomst overeengekomen vergoeding.
4. In geval van uitstel of annulering korter dan 7 dagen voor de opdrachtdatum, 100% van de in de Overeenkomst overeengekomen vergoeding.

3. Opdrachtgever aanvaardt haar aansprakelijkheid en vrijwaart Phil Aspers volledig voor aanspraken van derden in verband met (gedeeltelijke) annulering van de Overeenkomst door Opdrachtgever.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. De Opdrachtgever is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van schade.
2. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan of diefstal van Zaken, gedurende de periode van de uitvoering van de opdracht, een en ander voor zover deze schade niet is veroorzaakt door slijtage, fabricagefouten of Phil Aspers.
3. Phil Aspers is slechts aansprakelijk voor directe schade van de Opdrachtgever die rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de Overeenkomst en voor zover als gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van Phil Aspers. Voor gevolgschade, zoals winstderving, is Phil Aspers nimmer aansprakelijk.
4. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Phil Aspers beperkt tot de voor volledige uitvoering van de Opdracht afgesproken of redelijkerwijs te verwachten vergoeding van Phil Aspers.
5. Elke aanspraak van Opdrachtgever op vergoeding van schade dient per aangetekende brief aan Phil Aspers kenbaar te zijn gemaakt binnen acht dagen na de dag, waarop Opdrachtgever zowel met de schade als met de aansprakelijkheid van Phil Aspers bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Een rechtsvordering van Opdrachtgever tot vergoeding van schade vervalt in ieder geval door verloop van twaalf maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.
6. Phil Aspers is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van een Opdracht. Opdrachtgever dient de schade in dat geval rechtstreeks op de betreffende derde(n)te verhalen.
7. Phil Aspers is in geen geval aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het ontbreken van adequate en toereikende (kracht)stroomvoorzieningen, aggregaten, generatoren en zekeringen.
8. Iedere schade toegebracht aan instrumenten, geluidsapparatuur e.d. van Phil Aspers zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door het aanwezige publiek tijdens een Opdracht of veroorzaakt als gevolg van een falende stroomvoorziening, wordt door de Opdrachtgever volledig vergoed tegen dagwaarde vastgesteld door een erkend taxateur met aantoonbare expertise op het gebied van instrumenten en geluidsapparatuur. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht en de waarde is vastgesteld.

 

Artikel 10. Overmacht

1. Een tekortkoming wegens overmacht kan niet aan de tekortkomende Partij worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor Phil Aspers diens verplichtingen uit hoofde van de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel onredelijk bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen, zullen voor Phil Aspers als overmacht gelden. Onder overmacht wordt mede verstaan: - mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme; - een dag van nationale rouw; - overheidsmaatregelen; - werkstaking; - natuurrampen.
3. Phil Aspers is, met inachtneming van de bepalingen aangaande Meerwerk, in geval van overmacht gerechtigd:

1. hetzij de Overeenkomst met de Opdrachtgever (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een schriftelijke mededeling hiervan aan de Opdrachtgever, zonder dat Phil Aspers hierdoor jegens de Opdrachtgever schadeplichtig wordt;

2. hetzij, in overleg met de Opdrachtgever, de uitvoering van de Opdracht te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum.

4. Het komen te vervallen van de aanleiding tot de Opdracht van de Opdrachtgever, te weinig belangstelling, kaartverkoop of aanmeldingen voor een evenement waar de Opdracht op van toepassing is, slechte weersomstandigheden, ziekte van de Opdrachtgever, het niet verkrijgen of intrekking van de benodigde vergunningen of ontheffingen etc. vormen geen overmacht aan de zijde van de Opdrachtgever. Indien Phil Aspers haar werkzaamheden op de overeengekomen dag niet kan uitvoeren als gevolg van in dit artikel genoemde of overige omstandigheden waardoor de Opdracht wordt afgelast, is dit voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Phil Aspers is alsdan gerechtigd tot invordering van de volledige betaling van de overeengekomen vergoeding.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht

Wij hopen dat alle voorwaarden voor u duidelijk zijn. Mocht dit niet het geval zijn, neem dan vooral contact met ons op. Wij staan u graag te woord!

Met muzikale groeten, Phil Aspers

Contact

Phil Aspers

T: 06 217 022 31

E:

Waarom DJ Phil?

  •  Allround DJ
  •  Meer dan 15 jaar ervaring
  •  Professioneel
  •  Betaalbaar

Terugbelverzoek

Vul je gegevens in: